Gebruik bijna overal wettelijke handtekeningen

Gebruik uw ondertekende documenten met vertrouwen

Gebruik bijna overal wettelijke handtekeningen

Juridisch bindende elektronische handtekeningen

Als betrouwbare leverancier van elektronische handtekeningen zorgen we dat alle elementen aanwezig zijn die uw document juridisch bindend maken. Dat omvat duidelijk bijgehouden gegevens van de bijbehorende handtekeningen, audittrails, robuuste bewaarmethoden, en gemakkelijk en duidelijk vast te stellen intenties om elektronisch te ondertekenen en zaken te doen.

Ondertekende documenten ontvankelijk in de rechtbank

U kunt er zeker van zijn dat uw digitaal ondertekende document fraudebestendig is en beschermd is tegen ongeoorloofde toegang en gebruik, dat het verifieerbaar en verdedigbaar is, en dat het auditdetails bevat die aantonen dat de ondertekening correct is uitgevoerd. Dat zijn allemaal details waar rechters naar zullen kijken bij het bepalen van de wettigheid van het document.

Bruikbaar in bijna elke branche

Elektronische handtekeningen worden steeds vaker gebruikt in populaire sectoren als de gezondheidszorg, de vastgoedsector, de financiële sector, het bedrijfsleven, het onderwijs, enz. om processen te stroomlijnen en meer gedaan te krijgen.

Voltooi snel en gemakkelijk belastingformulieren, contractovereenkomsten, facturen, medisch papierwerk, koopovereenkomsten, donatie-inzamelingen en meer met elektronische handtekeningen.

Wettigheid van elektronische handtekeningen per land

Selecteer uw land

Verenigde Staten

Wet inzake elektronische handtekeningen

De VS heeft het gebruik van e-handtekeningen wettelijk erkend met de Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (ESIGN) die in 2000 werd aangenomen. Voorts is de Uniform Electronic Transaction Act (UETA) van 1999 aangenomen door 49 staten, het District of Columbia en de Amerikaanse Maagdeneilanden. Beide wetten hebben het pad geëffend voor de geldigheid en het ruime gebruik van elektronische handtekeningen ter vergemakkelijking van zakelijke overeenkomsten in de Verenigde Staten.

Samenvatting van de wet

Krachtens de ESIGN-wet mogen aan een handtekening geen rechtsgevolgen, geldigheid of afdwingbaarheid worden ontzegd louter en alleen omdat deze in elektronische vorm is geplaatst. De wet definieert een elektronische handtekening als een "elektronisch geluid, symbool of proces, vastgehecht aan of logisch geassocieerd met een contract of een andere akte en uitgevoerd of aangenomen door een persoon met de bedoeling de akte te ondertekenen".

Volgens beide wetten is een e-handtekening wettelijk erkend zolang aan vier criteria wordt voldaan:

1Voornemen tot ondertekening - de partijen moeten duidelijk blijk geven van hun voornemen om het document te ondertekenen.

2Toestemming om elektronisch zaken te doen - partijen moeten toestemming geven om elektronisch zaken te doen.

3Associatie van handtekening met de record - bij elektronische ondertekening moet het systeem dat wordt gebruikt om de transactie vast te leggen, een geassocieerde record bijhouden die de wijze weergeeft waarop de handtekening tot stand is gekomen, met inbegrip van tijd- en datumstempels.

4Bewaren van documenten - er moet een record van ondertekening worden bewaard en reproduceerbaar worden gemaakt voor de partijen die het contract hebben ondertekend.

Uitzonderingen

Elektronische handtekeningen worden niet aanbevolen voor documenten zoals:

 • Testamenten, codicillen en testamentaire trusts
 • Huwelijken en adopties
 • Echtscheidingspapieren en gerechtelijke bevelen
 • Volmachten
 • Hypotheekovereenkomsten en bepaalde vastgoedtransacties
 • Documenten die notariële bekrachtiging vereisen

Foxit eSign is geconfigureerd om te voldoen aan alle lokale wetten in dit land die betrekking hebben op elektronische handtekeningen.

Canada

Wet inzake elektronische handtekeningen

Canada erkent elektronische handtekeningen wettelijk op federaal niveau onder de Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA). Elektronische handtekeningen worden ook op provinciaal niveau verder ondersteund door de Uniform Electronic Commerce Act of Canada (UECA), die als model dient voor wetgeving inzake elektronische handtekeningen.

Samenvatting van de wet

De PIPEDA definieert een elektronische handtekening als "een handtekening bestaande uit een of meer letters, tekens, cijfers of andere symbolen in digitale vorm die zijn opgenomen in, gehecht aan of geassocieerd met een elektronisch document".

Bovendien definieert Canada twee typen elektronische handtekeningen, met name "elektronische handtekeningen" en "beveiligde elektronische handtekeningen". Een beveiligde elektronische handtekening is een type elektronische handtekening die het resultaat is van de toepassing van een door een verordening voorgeschreven technologie of proces. Deze verordening is gebaseerd op asymmetrische cryptografie. Onder bepaalde omstandigheden is het gebruik van beveiligde elektronische handtekeningen verplicht, zoals bij documenten die als bewijs worden gebruikt, zegels, verklaringen onder ede en verklaringen waarin de waarheid wordt verklaard.

Ongeacht het type elektronische handtekening moet deze de primaire functie van een handtekening vervullen, d.w.z:

 • Ervoor zorgen dat de identiteit van de ondertekenaar in verband kan worden gebracht met de handtekening
 • De bedoeling van de ondertekenaar duidelijk aangeven
 • Getuigen van instemming om aan de inhoud van het document gebonden te zijn

Uitzonderingen

In verschillende provincies zijn elektronische handtekeningen uitgesloten van gebruik voor bepaalde documenten zoals:

 • Testamenten en codicillen
 • Trusts opgericht door een testament
 • Volmachten
 • Documenten van een titel
 • Verhandelbare instrumenten

Foxit eSign is geconfigureerd om te voldoen aan alle lokale wetten in dit land die betrekking hebben op elektronische handtekeningen.

Australië

Wet inzake elektronische handtekeningen

Australië heeft het gebruik van e-handtekeningen sinds 1999 wettelijk erkend via de Electronic Transactions Act (ETA). In de wet wordt uitdrukkelijk erkend dat elektronische handtekeningen van groot belang zijn voor de bevordering en bespoediging van zakelijke transacties in Australië.

Samenvatting van de wet

Volgens de Electronic Transaction Act is een transactie niet ongeldig omdat deze geheel of gedeeltelijk heeft plaatsgevonden door middel van een of meer elektronische communicaties. Als de handtekening van een persoon vereist is, is een elektronische handtekening wettig en afdwingbaar indien deze voldoet aan de volgende drie vereisten, die ook van toepassing zijn onder elke plaatselijke ETA:

 • Een methode wordt gebruikt om de ondertekenaar te identificeren en aan te geven dat de ondertekenaar het document wil ondertekenen;
 • De gebruikte methode is zo betrouwbaar als passend is voor het doel van de communicatie of is bewezen om de persoon te identificeren en zijn intentie aan te geven; en
 • De ondertekenaar stemt in met de gebruikte methode, waarbij deze instemming uitdrukkelijk kan zijn of uit de omstandigheden kan worden afgeleid.

Uitzonderingen

Elektronische handtekeningen worden niet aanbevolen voor documenten zoals:

 • Testamenten
 • Volmachten
 • Vastgoedovereenkomsten
 • Migratie- of nationaliteitsdocumenten

Foxit eSign is geconfigureerd om te voldoen aan alle lokale wetten in dit land die betrekking hebben op elektronische handtekeningen.

Frankrijk

Wet inzake elektronische handtekeningen

Frankrijk volgt als lidstaat van de Europese Unie (EU) eIDAS, de EU-verordening betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties op de Europese markt. Bovendien wordt eIDAS aangevuld door het Franse burgerlijk wetboek, met name artikel 1367, dat de geldigheid van handtekeningen in elektronische vorm in Frankrijk vaststelt.

Samenvatting van de wet

Volgens artikel 1367 van het Franse burgerlijk wetboek identificeert een handtekening die is vereist voor een rechtshandeling, de auteur en bewijst deze zijn of haar instemming met de verplichtingen die voortvloeien uit de handeling. Wanneer de handtekening in elektronische vorm is, moet deze een betrouwbaar identificatieproces gebruiken dat haar relatie met de handeling waaraan deze handtekening is gehecht, waarborgt. Wanneer de betrouwbaarheid van het proces wordt verondersteld tot het tegendeel is bewezen, zijn de identiteit van de ondertekenaar en de integriteit van de handeling gewaarborgd onder de bij decreet vastgestelde voorwaarden.

De EU heeft regelgeving voor elektronische transacties aangenomen onder de naam Electronic Identification, Authentication and Trust Services (eIDAS), die in 2014 in werking is getreden en die Frankrijk volgt. De verordening was bedoeld om de digitale groei tussen de 27 lidstaten van de EU beter te faciliteren. eIDAS kwam in de plaats van de vorige wet, de eSign-richtlijn, die er weinig aan deed om ervoor te zorgen dat de erkenning van een e-handtekening in een EU-lidstaat ook in een andere lidstaat geldig was. In de meest elementaire zin stelt eIDAS dat "een elektronische handtekening geen rechtsgevolgen mag worden ontzegd en niet als bewijsmiddel in gerechtelijke procedures mag worden geweigerd louter op grond van het feit dat de handtekening in elektronische vorm is geplaatst of niet voldoet aan de eisen voor gekwalificeerde elektronische handtekeningen".

In het kader van eIDAS hoeven de lidstaten slechts één reeks regels over de hele linie te volgen. Drie vormen van e-handtekeningen worden officieel erkend in het kader van eIDAS:

Elektronische handtekening

Dit wordt gedefinieerd als "gegevens in elektronische vorm die zijn vastgehecht aan of logisch zijn geassocieerd met andere gegevens in elektronische vorm en die door de ondertekenaar worden gebruikt om te ondertekenen". De verordening bepaalt dat "aan dit type elektronische handtekening geen rechtsgevolgen mogen worden ontzegd en dat deze niet als bewijsmiddel in gerechtelijke procedures mag worden geweigerd louter op grond van het feit dat deze in elektronische vorm is opgesteld".

Geavanceerde elektronische handtekeningen (AES)

Dit type elektronische handtekening moet op unieke wijze worden gekoppeld aan de ondertekenaar en het mogelijk maken om deze te identificeren. Ondertekenaars moeten ook gebruik kunnen maken van gegevens voor het aanmaken van handtekeningen die uitsluitend onder hun controle staan en waarmee geknoei kan worden opgespoord.

Gekwalificeerde elektronische handtekeningen (QES)*

Bij deze vorm van elektronische handtekening wordt gebruikgemaakt van certificaten van een 'vertrouwde serviceprovider' uit de EU en van apparaten voor het aanmaken van gekwalificeerde handtekeningen (QSCD). Onder eIDAS heeft QES dezelfde rechtsgevolgen als handgeschreven handtekeningen.

Uitzonderingen

Hoewel de Franse wet geen overeenkomsten noemt waarvoor elektronische handtekeningen ongeldig zijn, kunnen voor de volgende documenten traditionele handtekeningen vereist zijn:

 • Documenten betreffende de overdracht van eigendomsrechten, zoals landtitels
 • Documenten betreffende familie- en erfrecht (bijv. testamenten, huwelijk, echtscheiding, enz.)
 • Documenten die notariële bekrachtiging vereisen

Foxit eSign is geconfigureerd om te voldoen aan alle lokale wetten in dit land die betrekking hebben op elektronische handtekeningen.

*Foxit eSign biedt QES via ZealiD.

Duitsland

Wet inzake elektronische handtekeningen

Als lidstaat van de Europese Unie (EU) volgt Duitsland eIDAS, de EU-verordening betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties op de Europese markt.

Twee belangrijke wetten die het gebruik van elektronische handtekeningen in Duitsland verder regelen, zijn:

1De Vertrauensdienstegesetz (VDG), of de Duitse wet inzake vertrouwensdiensten, die eIDAS implementeert en het gebruik van elektronische vertrouwensdiensten in Duitsland vergemakkelijkt.

2Het Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), of het Duitse burgerlijk wetboek, dat bepaalt wanneer schriftelijke handtekeningen kunnen worden vervangen door de elektronische vorm.

Samenvatting van de wet

De EU heeft regelgeving voor elektronische transacties vastgesteld, genaamd Electronic Identification, Authentication and Trust Services (eIDAS), die in 2014 in werking is getreden. De verordening was bedoeld om de digitale groei tussen de 27 lidstaten van de EU beter te faciliteren. eIDAS kwam in de plaats van de vorige wet, de eSign-richtlijn, die er weinig aan deed om ervoor te zorgen dat de erkenning van een e-handtekening in een EU-lidstaat ook in een andere lidstaat geldig was. In de meest elementaire zin stelt eIDAS dat "een elektronische handtekening geen rechtsgevolgen mag worden ontzegd en niet als bewijsmiddel in gerechtelijke procedures mag worden geweigerd louter op grond van het feit dat de handtekening in elektronische vorm is geplaatst of niet voldoet aan de eisen voor gekwalificeerde elektronische handtekeningen".

In het kader van eIDAS hoeven de lidstaten slechts één reeks regels over de hele linie te volgen. Drie vormen van e-handtekeningen worden officieel erkend in het kader van eIDAS:

Elektronische handtekening

Dit wordt gedefinieerd als "gegevens in elektronische vorm die zijn vastgehecht aan of logisch zijn geassocieerd met andere gegevens in elektronische vorm en die door de ondertekenaar worden gebruikt om te ondertekenen". De verordening bepaalt dat "aan dit type elektronische handtekening geen rechtsgevolgen mogen worden ontzegd en dat deze niet als bewijsmiddel in gerechtelijke procedures mag worden geweigerd louter op grond van het feit dat deze in elektronische vorm is opgesteld".

Geavanceerde elektronische handtekeningen (AES)

Dit type elektronische handtekening moet op unieke wijze worden gekoppeld aan de ondertekenaar en het mogelijk maken om deze te identificeren. Ondertekenaars moeten ook gebruik kunnen maken van gegevens voor het aanmaken van handtekeningen die uitsluitend onder hun controle staan en waarmee geknoei kan worden opgespoord.

Gekwalificeerde elektronische handtekeningen (QES)*

Bij deze vorm van elektronische handtekening wordt gebruikgemaakt van certificaten van een 'vertrouwde serviceprovider' uit de EU en van apparaten voor het aanmaken van gekwalificeerde handtekeningen (QSCD). Onder eIDAS heeft QES dezelfde rechtsgevolgen als handgeschreven handtekeningen.

Uitzonderingen

Elektronische handtekeningen worden niet aanbevolen of toegestaan voor documenten zoals:

 • Aktes
 • Documenten die notariële bekrachtiging vereisen
 • Beëindiging van arbeidsbetrekkingen

Foxit eSign is geconfigureerd om te voldoen aan alle lokale wetten in dit land die betrekking hebben op elektronische handtekeningen.

*Foxit eSign biedt QES via ZealiD.

Verenigd Koninkrijk

Wet inzake elektronische handtekeningen

Na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU (Brexit) werd de eIDAS-verordening in het Britse recht opgenomen en gewijzigd door The Electronic Identification and Trust Services for Electronic Transactions om de Britse eIDAS-verordeningen te vormen. De eIDAS-verordeningen van het Verenigd Koninkrijk bevatten regels voor vertrouwensservices in het Verenigd Koninkrijk en stellen een juridisch kader vast voor de verstrekking en de werking van elektronische handtekeningen. Deze verordeningen zijn een gewijzigde vorm van de eIDAS-verordening van de EU en behouden veel aspecten van de EU-verordening, maar zijn toegesneden op gebruik in het Verenigd Koninkrijk.

Samenvatting van de wet

Net als de door de EU goedgekeurde eIDAS voorzien de Britse eIDAS-verordeningen in drie niveaus van elektronische handtekeningen:

Eenvoudige elektronische handtekeningen

Dit wordt gedefinieerd als "gegevens in elektronische vorm die zijn vastgehecht aan of logisch zijn geassocieerd met andere gegevens in elektronische vorm en die door de ondertekenaar worden gebruikt om te ondertekenen". De verordening bepaalt dat "aan dit type elektronische handtekening geen rechtsgevolgen mogen worden ontzegd en dat deze niet als bewijsmiddel in gerechtelijke procedures mag worden geweigerd louter op grond van het feit dat deze in elektronische vorm is opgesteld".

Geavanceerde elektronische handtekeningen

Dit type elektronische handtekening moet op unieke wijze worden gekoppeld aan de ondertekenaar en het mogelijk maken om deze te identificeren. Ondertekenaars moeten ook gebruik kunnen maken van gegevens voor het aanmaken van handtekeningen die uitsluitend onder hun controle staan en waarmee geknoei kan worden opgespoord.

Gekwalificeerde elektronische handtekeningen*

Bij deze vorm van elektronische handtekening wordt gebruikgemaakt van certificaten van een 'vertrouwde serviceprovider' uit de EU en van apparaten voor het aanmaken van gekwalificeerde handtekeningen (QSCD).

Uitzonderingen

Elektronische handtekeningen worden niet aanbevolen of toegestaan voor documenten zoals:

 • Testamenten
 • Volmachten
 • Documenten die notariële bekrachtiging vereisen

Foxit eSign is geconfigureerd om te voldoen aan alle lokale wetten in dit land die betrekking hebben op elektronische handtekeningen.

*Foxit eSign biedt QES via ZealiD.

Juridische disclaimer

De informatie op deze site is alleen bedoeld ter informatie. Deze informatie is niet bedoeld om te worden gebruikt of geïnterpreteerd als juridisch advies. Lokale wetten en regelgeving met betrekking tot elektronische handtekeningen worden snel gewijzigd en aangepast, dus Foxit kan niet garanderen dat de verstrekte informatie juist is met de huidige iteratie van de wet. Mocht u nog vragen hebben over de informatie op deze site, neem dan contact op met een advocaat in uw regio.

En nog veel meer

Prepare documents, contracts, forms, templates, and more.

Bereid documenten, contracten, formulieren, sjablonen en meer voor

Meer informatie
Send documents from anywhere in seconds.

Verzend documenten van overal in amper enkele seconden

Meer informatie
Get contracts signed and documents completed.

Onderteken contracten en voltooi documenten

Meer informatie
Manage signed documents, workflows, and reports.

Beheer ondertekende documenten, workflows en rapporten

Meer informatie
Store completed signed documents.

Sla voltooide ondertekende documenten op

Meer informatie
Enhance document security

Verbeter de beveiliging van uw documenten

Meer informatie
Maintain industry compliance

Handhaving van de naleving van industrienormen en HIPAA-voorschriften

Meer informatie
Share document templates and collaborate with your team

Deel documentsjablonen en werk samen met uw team

Meer informatie