Restitutiebeleid Foxit Software

Klanten van Foxit gaan bij de installatie van het Foxit-product akkoord met de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers van Foxit (EULA). Deze EULA bevat een Beperkte garantie op media en Geen garantie op gelicentieerde software (zie hieronder voor een kopie van de paragraaf Garantie). Conform de Garantie hebben klanten 15 dagen de tijd om de defecte media terug te sturen waarop de Gelicentieerde software is gedistribueerd in ruil voor een niet-defecte vervanging, indien zij tijdens de periode van 30 dagen een defect in de media ontdekken.

GARANTIE

BEPERKTE GARANTIE OP MEDIA

FOXIT garandeert dat de media waarop de Gelicentieerde software wordt verdeeld, vrij is van materiaaldefecten gedurende een periode van dertig (30) kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van de licentie. Als de licentiehouder een defect in de media ontdekt gedurende deze periode van dertig (30) dagen, dan kan de Licentiehouder de defecte media terugsturen naar FOXIT binnen vijftien (15) kalenderdagen na de ontdekking van het defect en heeft de Licentiehouder als enig verhaal de optie om de defecte media te laten vervangen.

GEEN GARANTIE OP GELICENTIEERDE SOFTWARE

DE GELICENTIEERDE SOFTWARE WORDT VOETSTOOTS (OP EIGEN BATE EN SCHADE) AAN DE LICENTIEHOUDER VERLEEND. FOXIT EN DE LICENTIEVERLENERS VAN FOXIT GEVEN GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF PRESTATIES VAN DE SOFTWARE. FOXIT EN DE LICENTIEVERLENERS EN LEVERANCIERS VAN FOXIT DOEN GEEN UITSPRAKEN EN GEVEN GEEN GARANTIES OF VOORWAARDEN (EXPLICIET OF IMPLICIET OF ALS GEVOLG VAN STATUS, GEWOONTERECHT, GEWOONTE, GEBRUIK, VERLOOP VAN DE MANIER VAN ZAKENDOEN, HANDELSPRAKTIJK OF ANDERSZINS) MET BETREKKING TOT DE GELICENTIEERDE SOFTWARE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT NIET-SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DERDEN, VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TENZIJ EN ALLEEN VOOR ZOVER DEZE VERKLARINGEN, GARANTIES OF VOORWAARDEN NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT IN HET RECHTSGEBIED VAN DE LICENTIENEMER.

In zeldzame gevallen kan Foxit, naar eigen goeddunken, een terugbetaling doen als Foxit een substantieel probleem niet kan oplossen, waarbij het product niet overeenkomt met de documentatie van het product. Wanneer Foxit een terugbetaling gepast acht, zal de terugbetaling bestaan uit het aankoopbedrag minus de kosten van het verwerken van de order en administratieve kosten (5% van het aankoopbedrag). In dergelijke gevallen vereist Foxit dat de koper voldoende informatie verschaft om de oorspronkelijke aankooptransactie met zekerheid te kunnen identificeren (bijvoorbeeld door middel van het ordernummer, de bedrijfsnaam, de transactiedatum, aankoopcode, aantal gekochte licenties, etc.).

Als u nog vragen hebt over dit Beleid of als u om een andere reden contact wilt opnemen met Foxit, kunt u bellen naar +49 30 21783691.