ADA-naleving door Foxit

Het Amerikaanse Ministerie van Justitie heeft de ADA-normen (Americans with Disabilities Act) voor toegankelijk ontwerp gepubliceerd om ervoor te zorgen dat alle elektronische en informatietechnologie toegankelijk is voor personen met fysieke beperkingen. De ondersteuning van Foxit PDF Reader en Foxit PDF Editor voor ADA wordt hieronder beschreven:

Vraag

J

N

N.v.t.

1. Biedt de software toetsenbordequivalenten voor alle muisacties, waaronder knoppen, scrolvensters, tekstinvoervelden en pop-upvensters?
2. Biedt het programma duidelijke en nauwkeurige instructies voor het gebruik van alle toetsenbordfuncties in de gebruikersdocumentatie?
3. Zijn instructies voor het toetsenbordgebruik algemeen beschikbaar voor alle gebruikers in uw onderdeel?
4. Heeft de software een logische tabvolgorde voor velden, tekstvakken en focuspunten?
5. Volgt de focus een logische tabvolgorde wanneer u in schermen en dialoogvensters navigeert met het toetsenbord?
6. Is er een duidelijk gedefinieerd focuspunt dat beweegt met de toetsenbordnavigatie? (bijvoorbeeld: kunt u de pijltoetsen gebruiken om door een lijst te navigeren en vervolgens op Enter of de spatiebalk drukken om het gewenste item te selecteren?)
7. Worden sneltoetsen geboden voor alle vervolgkeuzemenu's?
8. Ondersteunt de software bestaande toegankelijkheidsfuncties die in het besturingssysteem zijn ingebouwd (bijvoorbeeld: plaktoetsen, vertraagde toetsaanslagen, herhaalde toetsaanslagen in Apple Macintosh OS of Microsoft Windows 95)?
9. Als geregistreerde reacties aanwezig zijn, staat de software de gebruiker dan toe om de timingparameters van vereiste geregistreerde reacties te wijzigen?
10. Zijn alle beschrijvingen of labels voor velden direct links of boven het besturingselement geplaatst, en eindigen ze allemaal op een dubbele punt, zodat schermlezers de labels kunnen koppelen aan de bijbehorende velden?
11. Hebben elk venster, elk object en elk besturingselement een label met een duidelijke naam?
12. Gebruikt de softwaretoepassing standaardbesturingselementen en geen door de eigenaar getekende of aangepaste besturingselementen?
13. Heeft de software een door de gebruiker te selecteren optie om tekst op pictogrammen weer te geven, bijvoorbeeld pictogrammen met alleen tekst of helpballonnen?
14. Is het gebruik van pictogrammen consistent in de hele toepassing?
15. Zijn menu's met tekstequivalenten beschikbaar voor alle pictogramfuncties of pictogramselecties in menu-, werk- en opmaakbalken?
16. Als er audiowaarschuwingen zijn, worden er dan ook visuele waarschuwingen geboden?
Opmerking: De meeste besturingssystemen behandelen dit probleem in de client-/serveromgeving. De vraag is het relevantst in een omgeving met een dumb terminal.
17. Biedt de software ondersteuning voor de functie Geluidsbeschrijving waar deze in het besturingssysteem is ingebouwd?
18. Kan de gebruiker het geluidsvolume uitschakelen of regelen?
19. Als informatie in een audioformaat wordt geboden, kan de gebruiker deze dan ook in een visueel formaat weergeven?
20. Is de softwaretoepassing vrij van patroonachtergronden die worden gebruikt achter tekst of belangrijke grafische elementen?
21. Kan een gebruiker standaardlettertypen overschrijven voor afdrukken en tekstweergaven?
22. Kan een gebruiker knipperende, draaiende of bewegende weergaven aanpassen of uitschakelen?
23. Zorgt de software ervoor dat kleurcodering nooit wordt gebruikt als enige manier om informatie te verstrekken of een actie aan te geven?
24. Biedt de toepassing ondersteuning voor door de gebruiker gedefinieerde kleurinstellingen voor het hele systeem?
25. Zijn markeringen ook zichtbaar bij omgekeerde kleuren?
26. Als de softwaretoepassing eigen schermelementen tekent, detecteert deze dan de grootte-instellingen die de gebruiker in het Configuratiescherm heeft geselecteerd?
27. Worden alle handleidingen en documentatie zowel in elektronische indeling als in ASCII-tekstbestanden geboden, inclusief tekstbeschrijvingen van diagrammen, grafieken, illustraties of andere grafische elementen?
28. Kan een gebruiker een rapport met de software genereren in een indeling die kan worden afgedrukt als ASCII-bestand?
29. Wordt speciale training geboden aan gebruikers met fysieke beperkingen, zodat zij vertrouwd kunnen raken met de software en deze leren gebruiken in combinatie met hulptechnologie die voor hun gebruiksgemak wordt geboden?

Opmerking: We hebben de checklist gebruikt van het Amerikaanse Ministerie van Justitie. https://www.justice.gov/sites/default/files/crt/legacy/2009/02/18/oldsoftware.pdf