FOXIT SOFTWARE INC. CONTRATO DE LICENÇA PARA APLICATIVOS DE SOFTWARE

FOXIT SOFTWARE INC. LICENTIEOVEREENKOMST VOOR SOFTWARETOEPASSINGEN

15 januari 2024

BELANGRIJK, GOED DOORLEZEN: Deze Licentieovereenkomst ('Licentie' of 'Overeenkomst') is een juridische overeenkomst tussen U (ofwel een individu ofwel een rechtspersoon, die in deze Overeenkomst met 'U' of 'Uw' wordt aangeduid) en Foxit Software Inc. ('Foxit') voor het gebruik van softwaretoepassingen, wat bijbehorende media, afgedrukt materiaal en andere onderdelen en softwaremodules kan omvatten, inclusief maar niet beperkt tot stuurprogramma's ('Product'). Het Product omvat ook alle software-updates en -upgrades die Foxit mogelijk aan U verstrekt of beschikbaar aan U stelt of die U verkrijgt na de datum waarop U het eerste exemplaar van het Product hebt verkregen, voor zoverre dergelijke items niet worden vergezeld door een afzonderlijke licentieovereenkomst of gebruiksvoorwaarden. DOOR HET PRODUCT TE INSTALLEREN, KOPIËREN, DOWNLOADEN, OPENEN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, GAAT U ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE FOXIT-LICENTIEOVEREENKOMST. INDIEN U NIET INSTEMT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, HEBT U GEEN RECHT OP HET PRODUCT EN MAG U HET PRODUCT NIET INSTALLEREN, KOPIËREN, DOWNLOADEN, OPENEN OF GEBRUIKEN.

Het Product is beschermd onder wetgeving, waaronder (zonder hiertoe beperkt te zijn) de auteursrechtwetten van de Verenigde Staten en andere landen/regio's, en onder internationale verdragsbepalingen. Deze Licentie verleent geen aanspraak of eigendomsrechten op het Product en mag niet worden opgevat als de verkoop van enige rechten met betrekking tot het Product. Het Product wordt in licentie gegeven en niet verkocht. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze Licentieovereenkomst, verleent deze Overeenkomst U geen intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Product. Alle hier niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden aan Foxit en haar licentieverleners.

1. VERLENEN VAN LICENTIE. Foxit verleent U een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie waarmee U het Product mag installeren en gebruiken onderhevig aan alle voorwaarden die in dit document worden vermeld.

1.1. Onbeperkt geldige licentie voor enkelvoudig gebruik. U mag een enkele goedgekeurde eindgebruiker toestemming geven het Product te installeren op een enkele computer of een virtuele machine voor gebruik door alleen die eindgebruiker. Een virtuele machine met een Product met één gebruikerslicentie mag niet worden gekopieerd of gedeeld, tenzij Foxit hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Externe toegang tot betaalde producten (zoals Foxit PDF Editor, Microsoft Active Directory® Rights Management Services ('RMS'), de DocuSign-functie in Foxit PDF Reader en Foxit Redactor for Office) is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Foxit. Een onbeperkt geldige licentie voor enkelvoudig gebruik mag niet worden gebruikt in een omgeving met meerdere gebruikers, zoals een terminalserver. De gebruiker dient in zo'n geval bij Foxit een licentie voor meerdere gebruikers of een sitelicentie aan te schaffen.

1.2. Licentie voor enkelvoudig gebruik voor een beperkte periode. Dezelfde gebruiksvoorwaarden als de onbeperkt geldige licentie voor enkelvoudig gebruik. De gebruiksperiode is beperkt tot een vaste tijdsduur waarbij aan het eind van deze tijdsduur het Product van de computer dient te worden verwijderd tenzij de licentie voor een extra periode wordt verlengd.

1.3. Abonnementslicentie. Voor het Product wordt een licentie verleend in combinatie met een maand- of jaarabonnement. U mag de abonnementslicentie op het toegestane aantal compatibele computers toepassen mits u regelmatig betaalt voor uw abonnement op het product.

1.4. Gedeelde apparaatlicentie. Gedeelde apparaatlicentie is alleen van toepassing op onderwijs- of onderzoeksinstellingen onder de Abonnementslicentie. Het Product onder Gedeelde apparaatlicentie is toegewezen aan apparaten en niet aan een persoon. U kunt een exemplaar van het Product op de gedeelde computer in de klaslokalen en labs installeren. Het Product mag alleen worden gebruikt voor onderwijs en onderzoek.

2. VERDERE BEPERKINGEN.

2.1. Het is U niet toegestaan het Product te onderwerpen aan reverse-engineering, te decompileren of disassembleren, tenzij en voor zover dit, niettegenstaande deze beperking, uitdrukkelijk is toegestaan op grond van toepasselijk recht. Het is U in het bijzonder niet toegestaan:

a) enig materiaal (tekst, woorden, afbeeldingen, geluiden, video's, enzovoort) te maken, te gebruiken, te delen en/of te publiceren in verband met het Product, dat een schending van een vertrouwelijkheidsplicht zou inhouden, waardoor een inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht of het privacyrecht van een persoon zou ontstaan, of waardoor zou worden aangezet tot het plegen van een onwettige daad (in het bijzonder piraterij, kraken of het verspreiden van vervalste software);

b) het normaal functioneren van het Product als geheel of van een deel hiervan, of de toegankelijkheid hiervan voor andere gebruikers, of het functioneren van de partnernetwerken van het Product te wijzigen, te ontregelen, te blokkeren, abnormaal te belasten, te verstoren, te vertragen en/of te verhinderen, of te proberen een van de hiervoor genoemde acties uit te voeren;

c) enig(e) virus, Trojaans paard, worm, bom, beschadigd bestand en/of vergelijkbaar destructief apparaat of beschadigde gegevens met betrekking tot het Product te verzenden, en/of een aanval op de servers en/of het Product van Foxit en/of van de serviceproviders en partners van Foxit te organiseren, hieraan deel te nemen of hierbij op een andere manier betrokken te zijn;

d) enige andere gebruikers in het Product te intimideren of te bedreigen, of te proberen zonder voorafgaande toestemming toegang te krijgen tot het systeem van andere gebruikers;

e) ongepast gebruik te maken van de Help-service of de claimknoppen of niet-waarheidsgetrouwe rapporten te sturen naar personeelsleden van Foxit;

f) frauduleus te claimen een medewerker of vertegenwoordiger van Foxit of haar partners en/of agenten te zijn;

g) frauduleus een onderschrijving met betrekking tot het Product of Foxit te claimen.

h) het Product te publiceren, te kopiëren, te verhuren, in lease te geven of uit te lenen.

2.2. Het Product wordt in licentie gegeven als een enkel integraal product, de onderdelen ervan mogen niet worden gescheiden voor gebruik op meer dan één computer. Het Product bevat mogelijk kopieerbeveiligingstechnologie om het onbevoegd kopiëren van het Product te voorkomen of vereist mogelijk de originele media voor gebruik van het Product op de computer. Het is onwettig om niet-geautoriseerde kopieën van het Product te maken of om enige kopieerbeveiligingstechnologie die is opgenomen in het product te omzeilen. Het Product mag zonder de voorgaande schriftelijke toestemming van Foxit niet door U of een derde worden doorverkocht. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan U zijn verleend worden behouden door Foxit.

2.3. Tijdens Uw gebruik van het Product gaat U ermee akkoord U te houden aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften. U gaat er tevens mee akkoord U te houden aan bepaalde gedragsregels (zoals hieronder vermeld) waaraan Uw gebruik van het Product is onderworpen. De onderstaande lijst is niet uitputtend en kan op elk willekeurig moment worden gewijzigd door Foxit. In alle gevallen mag U het Product alleen gebruiken overeenkomstig het beoogde gebruik van het Product.

2.4. EDUCATIEF GEBRUIK. Als de licentie voor het Product die U hebt ontvangen met deze Overeenkomst is beperkt tot educatief gebruik (ontvangen vanwege Uw deelname aan een Foxit-programma bestemd voor onderwijs- of onderzoeksinstellingen of door Foxit aan U verstrekt vanwege een andere regeling), is het U alleen toegestaan het Product te gebruiken als U een werknemer of student bent van een onderwijs- of onderzoeksinstelling. Onder dergelijke omstandigheden mag het Product alleen worden gebruikt voor onderwijs- en onderzoeksdoeleinden, waarbij commercieel of algemeen productiegebruik uitdrukkelijk verboden is.

2.5. Met een Onbeperkt geldige licentie voor enkelvoudig gebruik kunt u het Product activeren op het toegestane aantal computers. De Gedeelde apparaatlicentie (alleen abonnement) kan worden gebruikt op een gedeeld apparaat met meerdere gebruikers in de klaslokalen en labs.

3. BETALINGSVOORWAARDEN.

3.1. U accepteert het Restitutiebeleid van Foxit Software. Tenzij expliciet vermeld in deze Overeenkomst zijn alle vergoedingen en alle bedragen die verschuldigd zijn op grond van deze Overeenkomst niet-annuleerbaar en niet-restitueerbaar. Tenzij anderszins overeengekomen door de partijen dient U alle vergoedingen of bedragen binnen 30 dagen na de factuurdatum te voldoen. Een boete voor te late betaling wordt als volgt in rekening gebracht of tegen het hoogste tarief dat is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving: a) Voor elke betaling die na de vervaldatum maar binnen 30 dagen na de vervaldatum is uitgevoerd, wordt een boete van 5% in rekening gebracht. b) Voor elke betaling die na de vervaldatum maar na 30 dagen en niet meer dan 60 dagen na de vervaldatum is uitgevoerd, wordt een boete van 10% in rekening gebracht. c) Voor elke betaling die na de vervaldatum maar meer dan 60 dagen na de vervaldatum is uitgevoerd, wordt een boete van 15% in rekening gebracht, plus een rente van 10% JKP die naar rato wordt berekend vanaf de vervaldatum tot de volledige betaling.

3.2. Betalingsvoorwaarden voor abonnementslicentie. U gaat ermee akkoord dat Uw abonnement ingaat zodra Uw aanvankelijke betaling is verwerkt. Uw abonnement wordt automatisch als volgt verlengd:

3.2.1. Maandabonnement met maandelijkse betaling Uw abonnement wordt zonder voorafgaande kennisgeving automatisch verlengd op uw maandelijkse verlengingsdatum tot U Uw abonnement opzegt: U geeft Foxit toestemming om Uw betalingsmethode(n) op te slaan en elke maand Uw betaling plus geldende belastingen (zoals hieronder gedefinieerd) af te schrijven tot U Uw abonnement opzegt.

3.2.2. Jaarabonnement met maandelijkse betaling (verplichting van 12 maanden vereist). Het op dat moment geldende tarief, plus geldende belastingen wordt elke maand van uw Jaarabonnement aan U in rekening gebracht totdat U Uw abonnement opzegt. U geeft Foxit toestemming om Uw betalingsmethode(n) op te slaan en elke maand Uw betaling plus geldende belastingen af te schrijven van Uw rekening tot U Uw abonnement opzegt.

3.2.3. Jaarabonnement met jaarlijkse betaling. In één totaalbedrag wordt het jaarlijkse tarief dat op het moment van de aankoop is vermeld, plus geldende belastingen, aan U in rekening gebracht. U geeft Foxit toestemming om Uw betalingsmethode(n) op te slaan en elk jaar Uw betaling plus geldende belastingen af te schrijven van Uw rekening tot U Uw abonnement opzegt.

4. BELASTINGEN. De tarieven en alle andere verschuldigde bedragen zoals uiteengezet in deze Overeenkomst zijn nettobedragen te ontvangen door Foxit, exclusief alle belastingen, invoertarieven en aanslagen, inclusief maar niet beperkt tot alle omzetbelasting, voorheffingen, btw, accijns, ad valorem-belasting en Use Tax (gezamenlijk de 'Belastingen') en zijn niet onderhevig aan compensatie of korting vanwege enige belastingen die door U of anderszins als een resultaat van deze Overeenkomst verschuldigd zijn. U bent verantwoordelijk voor alle Belastingen met betrekking tot de uitvoering van deze Overeenkomst en zult deze rechtstreeks voldoen, op voorwaarde dat deze alinea niet van toepassing is op belastingen die uitsluitend zijn gebaseerd op de inkomsten van Foxit.

5. INSTEMMING MET GEBRUIK VAN GEGEVENS.

5.1. Het Product (de hoofdtoepassing en plug-ins) kan van tijd tot tijd contact met een Foxit-server maken om te controleren of er software-updates of oplossingen voor kwetsbaarheidsproblemen zijn.

5.2. Het Product kan gebruiksinformatie verzamelen (waaronder maar niet beperkt tot: bestandsnaam, auteur, tijd waarop een bestand is gemaakt, documentgrootte, aantal pagina's van document) om de integriteit van de functies te ondersteunen en de kwaliteit van het Product te verbeteren. Mogelijk verzamelen we ook Uw IP-adres, apparaatinformatie, werkingsgedrag en soms persoonlijk identificeerbare informatie wanneer deze redelijkerwijs nodig zijn om de nodige services aan U te bieden, of wanneer U toestemming geeft om deze gegevens door te geven en alleen voor zover is toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Foxit verzamelt bijvoorbeeld Uw MAC-adres om de activeringsfunctie en andere gerelateerde functies te implementeren.

5.3. U stemt ermee in dat Foxit en haar partners alle informatie verzamelen en gebruiken die U verstrekt als onderdeel van dergelijke ondersteuningsservices met betrekking tot het Product. U erkent dat dergelijk gebruik van Uw gegevens de verwerking en afhandeling van Uw orders voor het Product, het verbeteren van het Product en het verstrekken van informatie aan U over het Product waarop U een abonnement hebt genomen of dat U hebt gekocht omvat. U erkent dat Foxit of haar gelieerde bedrijven onder de toepasselijke wetten Uw gegevens kan/kunnen delen met hun partners of met leveranciers. U erkent tevens dat Foxit of haar gelieerde bedrijven gegevens die zijn geanonimiseerd en samengevoegd, kan/kunnen delen met derde partijen. Foxit stemt ermee in deze informatie niet te gebruiken in een vorm waarmee U persoonlijk wordt geïdentificeerd. Foxit beheert gebruikeraanmeldingsgegevens op basis waarvan Foxit uitsluitend Uw e-mailadres voor aanmelding bij het product mag verzamelen. Verzameling van deze informatie vindt plaats in overeenstemming met het privacybeleid van Foxit.

6. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN. Behoudens de op basis van deze Overeenkomst verleende licentie zijn alle rechten, eigendomsrechten en belangen met betrekking tot het Product, de bijbehorende afgedrukte materialen en eventuele kopieën van het Product het eigendom van Foxit en haar licentieverleners. De structuur, organisatie en broncode van het Product zijn handelsgeheimen en vertrouwelijke informatie van Foxit.

7. NALEVING VAN EXPORTCONTROLE. U gaat ermee akkoord U te houden aan alle toepasselijke buitenlandse, federale, staats- en lokale wetten en regelgeving die Uw gebruik van het Product bepalen. Zonder het voorgaande te beperken, zult U voldoen aan alle toepasselijke Amerikaanse en niet-Amerikaanse economische sancties en wetten en voorschriften inzake exportcontrole, waaronder maar niet beperkt tot de voorschriften inzake economische sancties die zijn geïmplementeerd onder wettelijke autoriteit en/of Presidentieel besluit en uitgevoerd door de Verenigde Staten en andere landen. U zult bijvoorbeeld de Export Administration Regulations (voorschriften inzake exportwetgeving) van het Amerikaanse Commerce Department (Ministerie van Handel) (15 C.F.R. vanaf deel 730) niet overtreden, het Product mag niet worden geëxporteerd of geherexporteerd naar bepaalde landen of naar personen of rechtspersonen die het verboden is exporten uit de VS te ontvangen (inclusief die a) op de Denied Parties List of Entity List van de Bureau of Industry and Security staan, b) op de Specially Designated Nationals and Blocked Persons List van de Office of Foreign Assets Control staan of c) betrokken zijn bij rakettechnologie of nucleaire, chemische of biologische wapens). Anders zal elke licentie aan U automatisch onmiddellijk worden beëindigd wanneer U enige hiervoor vermelde verklaring of toezegging schendt.

8. GARANTIE.

8.1. BEPERKTE GARANTIE OP MEDIA. FOXIT garandeert dat de media waarop de Gelicentieerde software wordt verdeeld, vrij is van materiaalfouten gedurende een periode van dertig (30) kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van de licentie. Als de licentiehouder een defect in de media ontdekt gedurende deze periode van dertig (30) dagen, dan kan de Licentiehouder de defecte media terugsturen naar FOXIT binnen vijftien (15) kalenderdagen na de ontdekking van het defect en heeft de Licentiehouder als enig verhaal de optie om de defecte media te laten vervangen.

8.2. GEEN GARANTIE OP GELICENTIEERDE SOFTWARE. DE GELICENTIEERDE SOFTWARE WORDT IN DE HUIDIGE STAAT AAN DE LICENTIEHOUDER VERLEEND. FOXIT EN DE LICENTIEVERLENERS VAN FOXIT GEVEN GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF PRESTATIES VAN DE SOFTWARE. FOXIT EN DE LICENTIEVERLENERS EN LEVERANCIERS VAN FOXIT DOEN GEEN UITSPRAKEN EN GEVEN GEEN GARANTIES OF VOORWAARDEN (EXPLICIET OF IMPLICIET OF ALS GEVOLG VAN WETGEVING, GEWOONTERECHT, GEWOONTE, GEBRUIK, VERLOOP VAN DE MANIER VAN ZAKENDOEN, HANDELSPRAKTIJK OF ANDERSZINS) MET BETREKKING TOT DE GELICENTIEERDE SOFTWARE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT EIGENDOMSRECHTEN, NIET-SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DERDEN, VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TENZIJ EN ALLEEN VOOR ZOVER DEZE VERKLARINGEN, GARANTIES OF VOORWAARDEN NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT IN HET RECHTSGEBIED VAN DE LICENTIENEMER.

8.3. Garantievrijwaring. Anders dan de garantie uiteengezet in Paragraaf 8.1 hierboven en in zoverre is toegestaan door toepasselijke wetgeving, bieden Foxit, haar geautoriseerde wederverkopers en hun dochtermaatschappijen het Product en alle ondersteuningsservices gerelateerd aan het Product ('Ondersteuningsservices') aan IN DE HUIDIGE STAAT EN MET ALLE DEFECTEN, en vrijwaren zich hierbij van alle andere garanties en voorwaarden, hetzij expliciet, impliciet of wettelijk, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige impliciete garanties, functies of voorwaarden van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, of nauwkeurigheid of volledigheid van reacties, van resultaten, van vakmanschap, van ontbreken van virussen en van ontbreken van nalatigheid, alle met betrekking tot het Product, en de levering van of het nalaten van de levering van ondersteuningsservices.

9. BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID EN RECHTSMIDDELEN.

9.1. VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING ZIJN FOXIT, HAAR GEAUTORISEERDE WEDERVERKOPERS OF HUN DOCHTERMAATSCHAPPIJEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, OPGELEGDE BOETES OF GEVOLGSCHADE (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE WEGENS WINSTDERVING OF VERLIES VAN VERTROUWELIJKE OF ANDERE INFORMATIE, BEDRIJFSONDERBREKING, PERSOONLIJK LETSEL, VERLIES VAN PRIVACY, HET NIET KUNNEN VERVULLEN VAN EEN VERPLICHTING INCLUSIEF GOED VERTROUWEN OF REDELIJKE ZORG, NALATIGHEID EN ENIG ANDER FINANCIEEL NADEEL OF ANDER VERLIES) VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK OF OP ENIGERLEI WIJZE GERELATEERD AAN HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID VAN HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT, DE LEVERING OF HET ONTBREKEN VAN LEVERING VAN ONDERSTEUNINGSSERVICES OF ANDERSZINS ONDER OF IN VERBAND MET ENIGE BEPALING VAN DEZE LICENTIE, ZELFS IN HET GEVAL VAN EEN DEFECT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, CONTRACTBREUK OF GARANTIEBREUK VAN FOXIT, ZELFS ALS FOXIT OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

9.2. Niettegenstaande enige schade die U vanwege een bepaalde reden ondervindt (met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle hierboven genoemde vormen van schade en alle directe of algemene schade) is de gehele aansprakelijkheid van Foxit, haar wederverkopers en hun dochtermaatschappijen onder elke bepaling van deze Licentie en Uw enige rechtsmiddel voor al het voorgaande beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door U voor het Product is betaald. De voorgaande beperkingen, uitsluitingen en vrijwaringen zijn maximaal van toepassing in zoverre als toegestaan door de betreffende wetgeving, zelfs wanneer een rechtsmiddel onvoldoende is voor het werkelijke doel.

9.3. DE VOORGAANDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DEZE ZIJN TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING IN UW RECHTSGEBIED. DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS MOGELIJK NIET GELDIG IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN. U BESCHIKT MOGELIJK OVER RECHTEN DIE ONDER DE WETGEVING INZAKE CONSUMENTENBESCHERMING EN ANDERE WETTEN NIET KUNNEN WORDEN OPGEGEVEN. HET IS NIET FOXIT'S STREVEN HAAR GARANTIE OF RECHTSMIDDELEN TE BEPERKEN IN EEN MATE DIE NIET IS TOEGESTAAN DOOR DE WETGEVING.

10. NALEVING EN INSPECTIE. Als U een bedrijf, onderneming of organisatie bent, gaat U ermee akkoord dat U op voorafgaand verzoek van Foxit of haar geautoriseerde vertegenwoordiger binnen dertig (30) dagen volledig documenteert en verklaart dat gebruik van alle producten van Foxit ten tijde van het verzoek in overeenstemming is met Uw geldige licenties van Foxit. Foxit krijgt tevens het recht om Uw documentatie, systemen en werklocatie te inspecteren om zich ervan te verzekeren dat de installatie en het gebruik van alle Foxit-producten geen inbreuk vormen op enige licentie van Foxit. Als het inspectieproces enige niet-naleving van de licentie onthult, bent U verplicht aanvullende licenties, ondersteuning, onderhoud of andere producten en services van Foxit aan te schaffen en de redelijke kosten voor deze inspectie voor Uw rekening te nemen.

11. SCHADELOOSSTELLING.

11.1. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schade in geval van grove schuld of opzet berokkend aan Foxit, haar licentiegevers, kanaalpartners en gelieerde serviceproviders en onderaannemers, andere gebruikers van het product of enige andere persoon of rechtspersoon als gevolg van Uw schending van deze Overeenkomst.

11.2. U STEMT ER HIERBIJ MEE IN FOXIT EN HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN, HAAR LICENTIEVERLENERS, KANAALPARTNERS EN GELIEERDE SERVICEPROVIDERS EN HUN ONDERAANNEMERS TE VERDEDIGEN TEGEN, VRIJWAREN VAN EN GEVRIJWAARD TE HOUDEN VAN ELKE CLAIM OF VERMEENDE CLAIM, AANSPRAKELIJKHEID, VERLIEZEN, SCHADE EN ALLE KOSTEN (INCLUSIEF KOSTEN VAN RECHTSKUNDIG ADVIES), DIE DIRECT OF INDIRECT TOE TE WIJZEN ZIJN AAN UW FOUT EN/OF VOORTKOMEN UIT (A) EEN OVERTREDING VAN ENIGE BEPALING VAN DEZE OVEREENKOMST OF (B) UW GEBRUIK OF MISBRUIK VAN HET PRODUCT. Foxit behoudt zich het recht voor om op eigen kosten de verantwoordelijkheid voor het voeren van de verdediging tegen enige claim waarvoor U bent overeengekomen Foxit schadeloos te stellen, volledig op zich te nemen. De bepalingen van deze paragraaf 11 blijven van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.

11.3. FOXIT STEMT ER HIERBIJ MEE IN U TE VERDEDIGEN TEGEN, SCHADELOOS TE STELLEN VOOR EN TE VRIJWAREN VAN ENIGE CLAIM OF VERMEENDE CLAIM, AANSPRAKELIJKHEID, VERLIES, SCHADE EN ALLE KOSTEN (INCLUSIEF ADVOCAATKOSTEN) DIE VOORTVLOEIEN UIT EEN ACTIE VAN EEN DERDE PARTIJ DIE TEGEN U IS AANGESPANNEN OP BASIS VAN HET FEIT DAT HET PRODUCT INBREUK MAAKT OP EEN OCTROOI, AUTEURSRECHT OF ANDER EIGENDOMSRECHT VAN EEN DERDE PARTIJ. IN DAT GEVAL ZAL FOXIT, NAAST EEN DERGELIJKE SCHADELOOSSTELLING, (A) HET RECHT VOOR U VERKRIJGEN OM HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT VOORT TE ZETTEN, OF (B) HET AANGETASTE DEEL VAN HET PRODUCT VERVANGEN OF WIJZIGEN OM HET NIET-SCHENDEND TE MAKEN MET BEHOUD VAN VERGELIJKBARE MOGELIJKHEDEN. DE VRIJWARINGSVERPLICHTINGEN VAN FOXIT VOOR INBREUK ZIJN NIET VAN TOEPASSING VOOR ZOVER EEN CLAIM IS VEROORZAAKT DOOR (A) UW WIJZIGINGEN VAN HET PRODUCT, WAARBIJ DE CLAIM ZONDER DE WIJZIGINGEN NIET ZOU ZIJN ONTSTAAN; OF (B) GEBRUIK OF COMBINATIE VAN HET PRODUCT MET ANDERE PRODUCTEN, WAARBIJ EEN DERGELIJKE COMBINATIE REDELIJKERWIJS NIET TE VOORZIEN WAS EN DE CLAIM ZONDER DE COMBINATIE NIET ZOU ZIJN ONTSTAAN.

12. BEËINDIGING.

12.1. De Overeenkomst treedt in werking op de datum waarop U het product aankoopt, downloadt of gebruikt (welke van deze drie datums het eerst plaatsvindt) tot de Overeenkomst overeenkomstig de bepalingen wordt beëindigd. U en Foxit (of haar licentiegevers) kunnen deze Overeenkomst op elk gewenst moment en om elke willekeurige reden beëindigen. Beëindiging door Foxit treedt in werking op het moment van (a) kennisgeving aan U of (b) beëindiging van Uw Foxit-account (indien van toepassing) of (c) de beslissing van Foxit om het aanbieden en/of ondersteunen van het Product te staken. Deze Overeenkomst wordt automatisch beëindigd als U enige van de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst niet naleeft. Op het moment van de beëindiging, ongeacht de reden hiervan, moet U het Product onmiddellijk verwijderen en alle kopieën van het Product die U in Uw bezit hebt vernietigen.

12.2. Bij beëindiging van deze Overeenkomst worden alle licenties die hieronder aan U zijn verleend beëindigd en dient U onmiddellijk het gebruik van het product te staken en het gehele product van Uw apparaten te verwijderen. U hebt geen recht op restitutie van betalingen die U vóór beëindiging aan Foxit hebt gedaan, tenzij Foxit deze overeenkomst zonder opgaaf van reden beëindigt. In dergelijke gevallen wordt Uw betaling pro rata terugbetaald. De bepalingen van Paragraaf 15, en alle andere rechten of verplichtingen van de partijen in deze Overeenkomst die naar hun aard van kracht blijven na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst, blijven van kracht na beëindiging en afloop van deze Overeenkomst.

13. ONDERSTEUNING, ONDERHOUD EN UPGRADEBESCHERMING.

13.1. ONDERHOUD. Foxit stemt ermee in Onderhoud (zoals gedefinieerd in dit document) aan U te verstrekken volgens de in dit document gestelde voorwaarden en bepalingen op voorwaarde dat U de Onderhouds- of Abonnementsvergoeding betaalt voor elk product waarvoor Onderhoud gewenst is. Dit wordt verder beschreven in Paragraaf 13.4 van deze Overeenkomst. Onderhoud wordt verstrekt voor de duur van één jaar of zolang het abonnement actief is en de abonnementskosten betaald zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen door de partijen, vanaf de datum van aankoop van het Product (de 'Initiële termijn voor Ondersteuning en Onderhoud'), en met verlengingen, jaarlijks vanaf de vervaldatum van de voorgaande termijn voor Ondersteuning en Onderhoud. Niet bijhouden van jaarlijks Onderhoud kan erin resulteren dat U een nieuwe licentie dient aan te schaffen om toekomstige hoofdversies van het Product en bijbehorende Ondersteuning en Onderhoud te ontvangen.

13.1.1. ONDERHOUDSSERVICE. In ruil voor de Onderhoudskosten stemt Foxit toe U tijdens de duur en voorwaarden van deze Overeenkomst op de volgende wijze Ondersteuning en Onderhoud (samen 'Onderhoud' genoemd) te verlenen:

13.1.1.1. ONDERSTEUNING. Foxit verstrekt U ondersteuning via e-mail en telefoon voor huidige versies van het Product. Foxit zal al Uw vragen en problemen direct onderzoeken. U stemt ermee in Foxit nauwkeurige informatie te verstrekken ter ondersteuning van het onderzoek en te bevestigen dat problemen zijn opgelost. Foxit geeft geen gegarandeerde antwoordtermijn, maar zal te goeder trouw pogen e-mails en voice-mails binnen vierentwintig (24) uur of minder te beantwoorden op weekdagen, behalve tijdens feestdagen.

13.1.1.2. ONDERHOUD. Foxit verstrekt U, zonder extra kosten, alle verbeteringen, upgrades of wijzigingen van het Product die Foxit algemeen beschikbaar stelt als een subversie, zoals: 2.1, 2.2, 13.3, enzovoort. Alle dergelijke verbeteringen of wijzigingen gaan onderdeel vormen van het Product voor alle doelstellingen van deze Overeenkomst.

13.1.1.3. U bevestigt en gaat ermee akkoord dat het Onderhoud dat door Foxit onder deze Overeenkomst wordt geleverd, beperkt is tot de meest recente hoofdversie van het Product en de direct voorgaande hoofdversie(s).

13.2. UPGRADEBESCHERMING. Foxit stemt ermee in Upgradebescherming (zoals gedefinieerd in dit document) aan U te verstrekken volgens de in dit document gestelde voorwaarden en bepalingen op voorwaarde dat U de vergoeding voor Upgradebescherming betaalt voor elk Product waarvoor Upgradebescherming gewenst is. Dit wordt verder beschreven in Paragraaf 13.2.1 in deze Overeenkomst. Upgradebescherming wordt verstrekt voor de duur van één jaar, tenzij anders schriftelijk overeengekomen door de partijen, vanaf de datum van aankoop van het Product (de 'Initiële termijn voor upgradebescherming'), en met verlengingen (zoals beschreven in Paragraaf 13.4), jaarlijks vanaf de vervaldatum van de voorgaande termijn voor Upgradebescherming. Niet bijhouden van jaarlijkse Upgradebescherming kan erin resulteren dat U een nieuwe licentie dient aan te schaffen om toekomstige hoofdversies van het Product en bijbehorende lopende Upgradebescherming te ontvangen.

13.2.1. SERVICES VOOR UPGRADEBESCHERMING. In ruil voor de kosten voor Upgradebescherming stemt Foxit ermee in U tijdens de termijn van deze Overeenkomst als volgt Upgradebescherming (verder genoemd 'Upgradebescherming') te leveren:

13.2.1.1. ONDERSTEUNING. Foxit verstrekt U ondersteuning via e-mail en telefoon voor huidige versies van het Product. Foxit zal al Uw vragen en problemen direct onderzoeken. U stemt ermee in Foxit nauwkeurige informatie te verstrekken ter ondersteuning van het onderzoek en te bevestigen dat problemen zijn opgelost. Foxit geeft geen gegarandeerde antwoordtermijn, maar zal te goeder trouw pogen e-mails en voice-mails binnen vierentwintig (24) uur of minder te beantwoorden op weekdagen, behalve tijdens vakanties.

13.2.1.2. ONDERHOUD. Foxit verstrekt U, zonder extra kosten, alle verbeteringen, upgrades of wijzigingen van het Product die Foxit algemeen beschikbaar stelt. Alle dergelijke verbeteringen, upgrades of wijzigingen gaan onderdeel vormen van het Product voor alle doelstellingen van deze Overeenkomst.

13.2.1.3. U erkent en stemt ermee in dat de Upgrade Protection Services die door Foxit hieronder worden geleverd, beperkt zijn tot de meest recente en de onmiddellijk voorafgaande twee versies van het Product.

13.3. UITSLUITINGEN. De verplichting van Foxit om Ondersteuning te leveren, is afhankelijk van gepast gebruik van het Product en volledige naleving van deze Overeenkomst. Bovendien heeft Foxit geen enkele verplichting om Ondersteuning te leveren als dergelijke services vereist zijn vanwege a) het feit dat het Product niet wordt gebruikt in combinatie met de systeemvereisten die voor het Product zijn verstrekt, b) enige wijziging of poging tot wijziging van het Product door U of een derde of c) nalaten of weigering door U om door Foxit aanbevolen Productwijzigingen te implementeren.

13.4. OVERWEGING. Voor de betaling van de Ondersteunings-, Onderhouds- en Upgradebeschermingsservices die op grond van deze Overeenkomst door Foxit worden geleverd, betaalt U Foxit, of haar geautoriseerde agent, de toepasselijke vergoeding voor de initiële Ondersteunings-, Onderhouds- en Upgradebeschermingstermijn zoals aangegeven op de gerelateerde factuur, nota, inkooporder of ander besteldocument ('Vergoeding voor Ondersteuning, Onderhoud en Upgradebescherming'). Aan het einde van de initiële Ondersteunings-, Onderhouds- en Upgradebeschermingstermijn of enige volgende Ondersteunings-, Onderhouds- en Upgradebeschermingstermijn kunt U Uw abonnement op Ondersteunings-, Onderhouds- en Upgradebeschermingsservices verlengen voor een of meer aanvullende jaarlijkse termijnen op voorwaarde dat U a) alle verschuldigde betalingen aan Foxit hebt verricht en b) Foxit, of haar geautoriseerde agent, de toepasselijke vergoeding voor verlenging betaalt die Foxit, of haar geautoriseerde agent, U zal factureren vóór het einde van de voorafgaande termijn, tenzij beëindigd door U ten minste 30 dagen vóór het verlopen van de dan actieve Ondersteunings-, Onderhouds- en Upgradebeschermingstermijn. Ondersteuning, Onderhoud en Upgradebescherming worden niet voortgezet voor enige en alle volgende Ondersteunings-, Onderhouds- en Upgradebeschermingstermijnen waarvoor U nalaat de betreffende factuur aan Foxit te voldoen binnen tien (10) dagen na de voorgaande vervaldatum voor Ondersteuning, Onderhoud en Upgradebescherming.

13.5. UITZONDERINGEN. Voor gebruik van het Product of een Bètasoftwareproduct zijn alleen de alinea's Onderhoudsservices en Uitsluitingen van deze Paragraaf van toepassing. Voor gebruik van het Product voor educatief gebruik zijn de paragrafen Onderhoudsservices en Uitsluitingen van toepassing zolang U betaalt voor de Onderhoudsperiode die is gedefinieerd onder Uw Licentie voor enkelvoudig gebruik voor een beperkte periode.

14. SERVICES STOPPEN OF WIJZIGEN. U erkent dat Foxit het recht heeft te stoppen met de productie en ontwikkeling van elk deel van het Product en de ondersteuning voor dat Product, naar eigen goeddunken en op elk gewenst moment, inclusief de distributie van oudere productversies, op voorwaarde dat Foxit ermee instemt de ondersteuning van dat Product niet te stoppen tijdens de huidige jaarlijkse termijn van deze Overeenkomst, onderhevig aan de in dit document vermelde bepalingen voor beëindiging. Niettegenstaande het voorgaande zal ondersteuning voor resterende Producten die onder deze Overeenkomst vallen geen negatieve invloed ondergaan als Foxit stopt met de productie en ondersteuning van een bepaald Product. Foxit behoudt zich het recht voor de Ondersteuning te wijzigen, naar eigen goeddunken, maar in geen geval zullen dergelijke wijzigingen resulteren in: a) verminderde ondersteuning ten opzichte van het niveau van ondersteuning dat hierin wordt vermeld; b) wezenlijk verminderde verplichtingen voor Foxit; of c) Uw wezenlijk verminderde rechten.

15. ALGEMEEN.

15.1. HEERSEND RECHT. Deze Overeenkomst wordt beheerst door en uitgelegd in overeenstemming met de wetten van de staat Californië, met uitzondering van het corpus van wetten dat wetsconflicten wordt genoemd. Het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing.

15.2. RECHTSGEBIED. Alle juridische stappen of procedures die voortvloeien uit deze Overeenkomst worden uitsluitend aanhangig gemaakt bij de federale of staatsrechtbank gevestigd in San Jose, Californië, en de partijen stemmen hierbij onherroepelijk in met de betreffende jurisdictie en locatie.

15.3. OVERDRACHT. Het is U zonder de uitdrukkelijke voorgaande schriftelijke toestemming van Foxit niet toegestaan deze Overeenkomst of enig recht of belang ervan over te dragen, via een wettelijke handeling of anderszins. Enige poging om zonder dergelijke toestemming deze Overeenkomst over te dragen, is nietig en heeft geen effect. In verband met het voorgaande zal deze Overeenkomst bindend zijn voor en worden toegepast ten voordele van de opvolgers en toegestane vervangers van elke partij.

15.4. Behalve waar expliciet iets anders wordt vermeld in deze Overeenkomst, gebeurt de toepassing van een of meer van de rechtsmiddelen door de partijen onder deze Overeenkomst zonder afbreuk te doen aan andere rechtsmiddelen die beschikbaar zijn onder deze Overeenkomst of anderszins.

15.5. SCHEIDBAARHEID. Als vanwege een bepaalde reden een rechtbank uit een bevoegde jurisdictie een bepaling uit deze Overeenkomst als ongeldig of onafdwingbaar aanmerkt, zal die bepaling uit de Overeenkomst voor zover toegestaan is worden afgedwongen en blijven de overige bepalingen uit deze Overeenkomst onverminderd van kracht.

15.6. KENNISGEVING. Alle kennisgevingen of goedkeuringen die vereist of toegestaan zijn op grond van deze Overeenkomst, zullen schriftelijk zijn en worden afgeleverd per bevestigde faxverzending, via aflevering per koerier de volgende dag of via aangetekend schrijven en zullen in elke instantie bij ontvangst worden beschouwd als overhandigd. Alle kennisgevingen of goedkeuringen worden verzonden naar het adres dat vermeld staat op het toepasselijke besteldocument of de toepasselijke factuur of naar een ander adres dat door een van beide partijen is opgegeven in overeenstemming met deze Paragraaf.

15.7. OVERMACHT. Geen van beide partijen is op grond van deze Overeenkomst verantwoordelijk voor enig falen of enige vertraging van zijn prestaties (met uitzondering van eventuele betalingsverplichtingen) vanwege oorzaken die buiten zijn macht liggen, met inbegrip van maar niet beperkt tot arbeidsgeschillen, stakingen, buitensluitingen, tekort aan of onvermogen om arbeidskrachten, energie of toebehoren te verkrijgen, oorlog, terrorisme, rellen of natuurrampen.

15.8. GEEN VRIJWARING. Indien een van beide partijen nalaat om een bepaling uit deze Overeenkomst af te dwingen, betekent dat niet dat afstand wordt gedaan van de toekomstige afdwinging van die of enige andere bepaling.

15.9. GEHELE OVEREENKOMST. Deze Overeenkomst, inclusief de bepalingen met betrekking tot de Ondersteunings- en Onderhoudsservices van Foxit, vormt de gehele en exclusieve overeenkomst tussen de partijen aangaande het onderwerp ervan en vervangt alle vorige schriftelijke en mondelinge afspraken en overeenkomsten tussen de partijen aangaande het onderwerp ervan. De bepalingen en voorwaarden op elke klantinkooporder of ander besteldocument die inconsistent zijn met of ter aanvulling zijn op de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst worden hierbij afgewezen door Foxit en worden als nietig en zonder effect beschouwd.

16. SOFTWARE VAN DERDEN. U erkent en stemt ermee in dat Foxit producten en/of services van derden (inclusief plug-ins en extensies) via het Product aan U beschikbaar kan stellen. Producten en services van derden zijn niet het Product zoals gedefinieerd in de Overeenkomst en elk gebruik van/toegang tot dergelijke producten en services van derden zal alleen tot gevolg hebben dat U gebonden bent aan alle toepasselijke voorwaarden van derden, waarmee U als enige verantwoordelijk bent voor de naleving ervan.

16.1. Wanneer U gebruikmaakt van de AI-functie in het Product, bijvoorbeeld de AI-assistent in het Product, begrijpt U dat U in aanmerking moet komen om dergelijke services te gebruiken zoals vereist door wet- en regelgeving, en dat U zich moet houden aan alle toepasselijke beleidsregels en documenten. U begrijpt dat AI-service een contentbeheersysteem kan bevatten dat werkt om content te filteren. In het geval van een overtreding door U kan Foxit U vragen onmiddellijk actie te ondernemen om het probleem te verhelpen om verder misbruik te voorkomen. Als het probleem niet wordt opgelost, kan dit leiden tot opschorting of beëindiging van de toegang tot de AI-service en zelfs tot opschorting of beëindiging van het Product.

16.2. In het geval van Microsoft Corporation AD RMS Client verleent Foxit een licentie voor beperkt gebruik; in al deze gevallen geldt auteursrecht en andere wetgeving die hierop van toepassing is. Beperkingen van RMS-plug-in. Bedrijfsgebruikers van het Product die de RMS-functie gebruiken, zijn verplicht de kosten voor codering en decodering van RMS te betalen. Neem contact op met [email protected] voor meer informatie.

16.3. Het Product kan software van Adobe bevatten. Foxit wijst alle garanties en voorwaarden, zowel expliciet als impliciet, namens Adobe van de hand en sluit alle aansprakelijkheid voor schade namens Adobe uit. Alle bepalingen in deze Overeenkomst die verschillen van die van Adobe worden enkel door Foxit en niet door Adobe geboden.

17. SPECIALE TOEPASSING. In deze Paragraaf worden specifieke bepalingen met betrekking tot Product en beperkte uitzonderingen voor de hiervoor vermelde voorwaarden en bepalingen uiteengezet. Voorzover enige bepaling in deze Paragraaf strijdig is met enige andere bepaling of voorwaarde in deze Overeenkomst, komen de bepalingen die in deze Paragraaf zijn vermeld in plaats van die bepaling of voorwaarde.

17.1. KENNISGEVING VOOR EINDGEBRUIKERS VAN DE AMERIKAANSE OVERHEID.

17.1.1. Voor contracten met instanties van het ministerie van Defensie, zijn de rechten van de Overheid als volgt: a) commerciële computersoftware en documentatie van commerciële computersoftware is, conform 48 C.F.R. 227.7201 tot en met 227.7202-4, onderhevig aan de standaard commerciële licentie(s) van Foxit voor betreffende product(en); b) software en softwaredocumentatie anders dan commerciële computersoftware en documentatie van commerciële computersoftware is onderhevig aan 48 C.F.R. 252.227-7014; c) technische gegevens voor commerciële items anders dan software of softwaredocumentatie zijn onderhevig aan 48 C.F.R. 252.227-7015(b); en d) technische gegevens voor niet-commerciële items anders dan software of softwaredocumentatie zijn onderhevig aan 48 C.F.R. 252.227-7013.

17.1.2. Voor contracten met instanties van de Amerikaanse overheid, afgezien van de instanties van het ministerie van Defensie, zijn de rechten van de Overheid als volgt: a) commerciële computersoftware en documentatie van commerciële computersoftware is, conform 48 C.F.R. 2.101 en 12.212, onderhevig aan de standaard commerciële licentie(s) van Foxit voor betreffende product(en); b) software en softwaredocumentatie anders dan commerciële computersoftware en documentatie van commerciële computersoftware is onderhevig aan 48 C.F.R. 52.227-14, Alternatief III; en c) technische gegevens voor commerciële items anders dan software en softwaredocumentatie zijn onderhevig aan 48 C.F.R. 52.227-14 inclusief, waar van toepassing, Alternatief I of II.

17.2. KENNISGEVING VOOR EINDGEBRUIKERS VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

17.2.1. BETALING. U accepteert het Restitutiebeleid van Foxit Software. Tenzij expliciet vermeld in deze Overeenkomst zijn alle vergoedingen en alle bedragen die verschuldigd zijn op grond van deze Overeenkomst niet-annuleerbaar en niet-restitueerbaar. Tenzij anderszins overeengekomen door de partijen dient U alle vergoedingen of bedragen 30 dagen na de factuurdatum te voldoen. In geval van een door U verschuldigde betalingsachterstand, zult U Foxit rente betalen over het onbetaalde bedrag totdat deze betaling volledig is voldaan. De standaardrentevoet ligt negen procentpunten (9%) boven de basisrentevoet die de Europese Centrale Bank toepast op haar meest recente basisherfinancieringsverrichting, uitgevoerd vóór de eerste kalenderdag van het betreffende halfjaar. Voor Europese lidstaten die niet aan de derde fase van de Economische en Monetaire Unie deelnemen, is de basisrentevoet, als hierboven bedoeld, de door hun nationale centrale bank vastgestelde equivalente rentevoet. In beide gevallen is de referentierentevoet die geldt op de eerste kalenderdag van het betrokken halfjaar, van toepassing gedurende de volgende zes maanden.

17.2.2. BEËINDIGING.

17.2.2.1. Door kennisgeving. De Partijen hebben het recht de Overeenkomst te allen tijde te beëindigen met inachtneming van een voorafgaande schriftelijke opzeggingstermijn van drie (3) maanden, ongeacht de reden.

17.2.2.2. Beëindiging van de overeenkomst wegens een oorzaak. De Partijen kunnen deze Overeenkomst op elk ogenblik gedurende de Termijn door kennisgeving beëindigen op de volgende wijze:

a) Indien een van de Partijen een wezenlijke verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst niet nakomt door oorzaken en redenen die binnen haar macht liggen, of in enig wezenlijk opzicht een hierin uiteengezette verklaring of garantie niet is nagekomen, en deze niet-nakoming niet heeft hersteld binnen (i) dertig (30) werkdagen indien de niet-nakoming een niet-betaling is van een bedrag dat uit hoofde van deze Overeenkomst is verschuldigd, en (ii) binnen dertig (30) werkdagen voor andere gevallen van niet-nakoming, na kennisgeving met het verzoek de schending op te heffen, met dien verstande echter dat indien een schending, anders dan een niet-betaling, niet binnen dertig (30) dagen na een dergelijke schriftelijke kennisgeving kan worden opgeheven, de Overeenkomst niet eerder dan vijfenveertig (45) dagen kan worden beëindigd, zolang de schendende Partij redelijke commerciële maatregelen neemt om de schending zo snel als praktisch mogelijk is op te heffen;

b) Bij de indiening of instelling van een reorganisatie-, liquidatie- of curatele-procedure, of bij een overdracht van een aanzienlijk deel van de activa ten gunste van de schuldeisers door een van de Partijen; met dien verstande echter dat in het geval van een onvrijwillige reorganisatie-, liquidatie-, curatele- of cessie-procedure een dergelijk recht op beëindiging alleen van kracht wordt indien de Partij instemt met de onvrijwillige procedure of indien een dergelijke procedure niet binnen dertig (30) dagen na de indiening daarvan wordt afgewezen.

17.2.3. GARANTIE.

17.2.3.1. Deze Overeenkomst zal geen afbreuk doen aan de wettelijke rechten van enige partij, inclusief partijen die handelen als consument. Als U het product hebt verkregen in de Europese Economische Ruimte (EER), bent U in de meeste gevallen gevestigd in de EER en bent U consument (dat wil zeggen dat het gebruik van de Software voor persoonlijke, niet-zakelijke doeleinden is) en is in dat geval paragraaf 8.1 (BEPERKTE GARANTIE OP MEDIA) niet van toepassing op Uw aankoop en gebruik van het Product. In plaats hiervan garandeert Foxit voor een periode van 2 jaar vanaf aankoop dat het Product de functionaliteiten biedt die zijn uiteengezet in de toepasselijke documentatie (de 'overeengekomen functionaliteiten') bij gebruik op de Compatibele computer. Niet-wezenlijke afwijking van de overeengekomen functionaliteiten brengt geen garantierechten tot stand. DEZE GARANTIE IS NIET VAN TOEPASSING OP PRODUCTEN DIE U GEBRUIKT OP BASIS VAN PRE-RELEASE, UITPROBEREN, STARTVERSIE OF PRODUCTMONSTER, OF VOOR ZOVER HET PRODUCT NIET WERKT OMDAT HET DOOR U IS GEWIJZIGD. Om aanspraak te maken op garantie, moet U Foxit tijdens deze periode op de hoogte stellen en hierbij details als bewijs van aankoop van het Product verstrekken. Foxit verifieert bij U of er een tekortkoming in het Product is of deelt U mee dat de fout ontstaat omdat U het Product niet juist hebt geïnstalleerd (in welk geval Foxit U zal helpen). Als er een tekortkoming in het Product is, kunt U bij Foxit een terugbetaling of een gerepareerd exemplaar of vervangingsexemplaar van het Product aanvragen. Aanvragen moeten vergezeld gaan van een aankoopbewijs. In het geval dat Uw garantiedetails bevestigd worden, komt Foxit tegemoet aan Uw verzoek voor een gerepareerd Product of vervangingsproduct, tenzij het niet redelijk is voor Foxit om hieraan te voldoen, in welk geval Foxit U een terugbetaling zal verstrekken.

17.2.3.2. De bepalingen van Paragraaf 8 blijven van toepassing op alle schadeclaims die U indient met betrekking tot het gebruik van het Product. Dit niettegenstaande zult U aansprakelijk zijn voor directe verliezen die redelijkerwijze te voorzien zijn in het geval van een schending van deze Overeenkomst door Foxit. U wordt geadviseerd alle redelijke maatregelen te treffen om schade te voorkomen en te beperken, in het bijzonder door back-upkopieën te maken van het Product en de bijbehorende computergegevens.

17.2.4. HEERSEND RECHT EN RECHTSGEBIED. Voor eindgebruikers in de EER wordt deze Overeenkomst beheerst door en uitgelegd in overeenstemming met de Duitse wetten, met uitzondering van het corpus van wetten dat wetsconflicten wordt genoemd. Het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing. Alle juridische stappen of procedures die voortvloeien uit deze Overeenkomst worden uitsluitend aanhangig gemaakt bij de Duitse rechtbanken, en de partijen stemmen hierbij onherroepelijk in met de betreffende jurisdictie en locatie.

17.2.5. Deze Overeenkomst, en in het bijzonder deze Paragraaf 17.2, heeft tot doel Uw rechten (met inbegrip van Uw wettelijke rechten) te beschrijven in het geval dat er een probleem is met het gebruik van het Product. Als Uw wettelijke rechten deze beschrijving overtreffen, zijn de wettelijke rechten van toepassing.

17.2.6. Niets in deze Overeenkomst (met inbegrip van Paragraaf 16) beperkt enig recht waarvan niet kan worden afgezien en waarover U onder toepasselijke wetgeving kunt beschikken om het Product te decompileren. Als U bijvoorbeeld in de Europese Unie (EU) bent gevestigd, kunt U onder bepaalde voorwaarden die in de toepasselijke wetgeving zijn uiteengezet, beschikken over het recht om het Product te decompileren als dit vereist is om interoperabiliteit van het Product met een ander softwareprogramma te realiseren, en U Foxit eerst schriftelijk hebt gevraagd om de informatie te verstrekken die nodig is om deze interoperabiliteit te bereiken en Foxit deze informatie niet beschikbaar heeft gesteld. Bovendien mag deze decompilatie alleen door U worden uitgevoerd. Foxit heeft het recht redelijke voorwaarden te stellen voordat dergelijke informatie wordt verstrekt. Alle informatie die wordt verstrekt door Foxit of verkregen door U, zoals onder deze Overeenkomst toegestaan, mag alleen door U voor het hierin beschreven doel worden gebruikt en mag niet worden geopenbaard aan enige derde partij of worden gebruikt om software te maken die wezenlijk gelijk is aan de expressie van het Product of worden gebruikt voor enige andere handeling die inbreuk maakt op het copyright van Foxit of haar licentiegevers.

18. Foxit kan deze Overeenkomst van tijd tot tijd herzien in overeenstemming met de wetgeving. Foxit brengt U op de hoogte van alle materiële wijzigingen aan deze Overeenkomst door deze op de website van Foxit (https://www.foxit.com/nl/pdf-editor/eula.html) te plaatsen.

19. Als U nog vragen hebt over deze licentie of als U om enige reden contact wilt opnemen met Foxit, kunt U bellen naar +1-866-693-6948.

©2024 Foxit Software Incorporated